Great Wall Chinese Academy

 

School Admin Team 2018-2019

Staff Honor Rolls

校长 Principal

Mei Cheng

管理副校长 Assistant Principal/School Operation

Jade Liu

教学副校长Assistant Principal/Academic Affair

Karen Qi

财务主管 Treasurer

Holly Wei 

前台主管 Front-desk Operation

Wen Chen, Yiting Zhang

注册主管 Registration 

Lu He

教科书-图书馆主管 Textbook & Library

Weimin Huang

学生辅导员 Students Counsellor

Mei Cheng, Karen Qi

家长活动主管 Parents Activities

Yi Ren, Jing Kang, Yihong Zang

 

Teachers

学前组Preschool

Lu He, Jing Kang, Wei Deng, Fu Shuping, Jing Chen

小学组 Elementary

Wenjuang Tan, Zhiyu Gong, Fang Zhao, Jue Liu,

双语组 Bilingual

Lizhi Gao, Yuan Zhou, Hongyi Li, Hui Geng, Jubie Ahn

中学组 Middle-High School

Manli Shen, Wu Wen, Xin Wang, Yi Ren, Yunfei Ye, Youping Hu

成人组 Adult Learning

Abbi Kaplan, Yaxin Yu

文化组Culture & Enrichment

Mimi Feng, Lily Han, Gary Choi, Manli Shen, Sanbao Ding

Jack Liu, Brian Ma, Matt Chen, Karen Qi

 

School Board

 

President

Holly Wei

Vice President

Mei Cheng

Board Directors

Karen Qi 2018

Jade Liu 2018

Shaina Yan 2012

Sharon Xiong 2008

Houmao Liu 2006

Advisory Board Directors

Weizhi Chen 2018

Youyin Bai 2018

Mimi Feng 2018

Jessica Gu 2018

Xinshi Tu 2018

Suzy Zeng 2018

Past Honorary Directors

Jeniffer Tan 2010 - 2018

Weiyan Xia 2016-2017

Yaping Zhu 2010-2012

Carol Wolf 2008-2012

Xinshi Tu 2004-2008

Jian Wang 2005-2006

Fanghong Wang 2004-2005

 

 

Past Admin Team and Staff

 

 

2017-2018

Staff Honor Rolls

校长 Principal

Mei Cheng

 

副校长 Assistant Principals

Jennifer Tan, Jade Liu

 

财务主管 Treasurer

Holly Wei 

 

注册主管 Registration 

Lu He, Weimin Huang, Ying Ding, Wen Wu

 

教学主管 Academic Affair

Karen Qi

 

学生辅导员 Students Counselor

Mei Cheng

 

家长活动主管 Parents Activities

Yihong Zang, Lishi Chu

 

长城歌舞团 Great Wall Ensemble 

Yi Ren, Jing Kang, Yiting Zhang

 

 

学前部Preschool

Lu He, Jing Kang, Ming Ge, Fu Shuping

小学部 Elementary

Shao-Hua Chen, Alice Wong, Jue Liu, Manli Shen

Lizhi Gao, Yuang Zhou, Hongyi Li, Jubie Ahn

中学部 Middle-High School

Jun Yu, Hui Geng, Wu Wen

Angel Lyon, Yi Ren, Yunfei Ye, Youping Hu

成人部 Adult Learning

Abbi Kaplan, Yaxin Yu

文化部 Culture & Enrichment

Mimi Feng, Ban Yin, Gary Choi, Manli Shen, Lily Han, Heidi Liu

Kevin Fang, Nathan Zhao

 

2016-2017

校长 Principal

Weiyan Xia

 

副校长 Assistant Principal

Jennifer Tan

 

财务主管 Treasurer

Holly Wei 

 

教学主管 Academic Affair

Karen Qi

 

学生辅导员 Students Counselor

Mei Cheng

 

家长活动主管 Parents Activities

Qi Guoi, Yihong Zang, Lishi Chu

 

注册主管 Registration 

Lu He

 

教科书图书主管 Books/Library

Weimin Huang

 

学前部Preschool

Lu He, Jing Kang, Ming Ge, Fu Shuping

 

小学部 Elementary

Chen Shao-Hua, Wu Wen, Zhao Fang, Shen Manli, Li Hongyi

Lizhi Gao, Jubie Ahn, Zhiyu Gong, Xu Qing, Zhenyu Chen

 

中学部 Middle-High School

Jun Yu,, Angel Lyon, Yunfei Ye, Youping Hu

 

成人部 Adult Learning

Huaixi Pei, Jing Hu

 

文化部 Culture & Enrichment

Mimi Feng, Ban Yin, Gary Choi, Manli Shen

Angel Lyon, Kevin Fang, William Kong

 

 

 

2015-2016

校长 Principal

Mei Cheng

副校长 Assistant Principal

Jennifer Tan

财务主管 Treasurer

Holly Wei 

校务主管 Operation

Weiyan Xia

教学主管 Academic Affair

Karen Qi

学生辅导员 Students Counselor

Yongxia Kuang

家长活动主管 Parents Activities

Qi Guo 

注册主管 Registration 

Lu He

教科书图书主管 Books/Library

Weimin Huang

学前部Preschool

Lu He, Jing Kang, Ming Ge

小学部 Elementary

Shao-Hua Chen, Wen Wu, Jing Hu, Jun Yu, Angel Lyon

Lizhi Gao, Jubie Ahn, Zhiyu Gong, Chen Wang

中学部 Middle-High School

Zaorong Xian, Jing Yue,  Qi Zaocong,  Yunfei Ye, Youping Hu

成人部 Adult Learning

Huaixi Pei, Zuoqun Wang

助课 Assistant Teacher

Fu Shuping, Wang Yuanlong, Zhenyu Chen, Meng Fang

文化部 Culture & Enrichment

Mimi Feng, Ying Kong, Gary Choi, Manli Shen

Dazhong Wang, Clare Liu, Rachel Zhao, William Kong

 

 


2014-2015

 

校长 Principal

Yaling Shi

副校长 Assistant Principal

Jeniffer Tan

财务 Treasurer

Holly Wei

教学 Academic Affair

Mei Cheng

校务 Operation

Shaina Yan

注册 Registration 

Lu He

教科书 Bookkeeping

Weimin Huang

学生辅导员 Students Counselor

Yongxia Kuang, Mei Cheng

家长活动 Parents Activities

Weiyan Xia

家长值日Parents On-Duty

Richard Allman

学前部Preschool

Lu He, Jing Kang, Ming Ge, Lizhi Gao

小学部 Elementary

Shao-Hua Chen, Wen Wu, Jun Yu, Jing Hu

Chen Wang, Jubie Ahn, Zhiyu Gong, Shuo Chen

中学部 Middle-High School

Zaorong Xian, Guichun Zhang,

Qi Zaocong,  Yunfei Ye, Youping Hu

成人部 Adult Learning

Huaixi Pei, Zuoqun Wang

助课 Assistant Teacher

Fu Shuping, Wang Yuanlong, Zhenyu Chen, Meng Fang

文化部 Culture & Enrichment

Mimi Feng, Ying Kong, Gary Choi, Manli Shen

Dazhong Wang, Eric Zhao, Tracy Kong

 

2012-2014

 

 

Principal

 

Shaina Yan

Assistant Principal

 

Jeniffer Tan

Treasurer

 

Holly Wei

Academic Affair/ Students Counselor

 

Mei Cheng

Registration & Bookkeeping

 

Lu He, Weimin Huang

Parents Activities

 

Shenxue Zhou, (2012-2013) Estelle Hoehl

Parents On-Duty

Robert Fenstermacher, Richard Allman

Preschool Faculty

 

Lu He, Jing Kang, Ming Ge, Lizhi Gao

Immersion Faculty

 

Shao-Hua Chen,  Wen Wu, Jun Yu, Zaorong Xian,
Qi Zaocong, Guichun Zhang, Ruihong Wu, Yunfei Ye, Youping Hu, (2012-2013) Liang Wang

Bilingual Faculty

 

Chen Wang, Ziyin Liu, Jubie Ahn, Annie Nygen, Huaixi Pei, Yu Yaxin, Sihai Jiang

(2012-2013) Weiyu Foster, Zuoqun Wang

Culture & Enrichment

 

Mimi Feng, Ying Kong, Gary Choi,  Alan Kong, Tracy Kong, Vicky Chang, Manli Shern

(2012-2013) Chingmei Kuo, Elizabeth Bonasera

Assistant Faculty

Fu Shuping, Wang Yuanlong, Zhenyu Chen, Meng Fang, Wen Dandan

 

2011-2012

 

 

Principal

 

Yanping Zhu

Academic Affair

 

Mei Cheng

Treasurer

 

Holly Wei

Registration & Bookkeeping

 

Lu He, Shenxue Zhou

School Operation

 

Hui Yan

Parents Council

 

Dong-li Tan, Qin Zhou

Students Counselor

 

Xiaoling Su

Preschool Faculty

 

Lu He, Jing Kang, Ming Ge, Yanjuan Zhu, Suping Fu, Dandan Wen, Qing Xia, Zaocong Qi

Elementary Immersion Faculty

 

Chen Shao-Hua, Wu wen, Jun Yu, Guichun Zhang, Shen Wang, Qian Jiang/Liang Wang

Elementary Bilingual Faculty

 

Chunyan Wang, Xiaoyan Gong, Jubie Ahn, Sihai Jiang

Mid-High School/Aduts Faculty

 

Ruihong Wu, Ping Lu, Yun Wang, Yunfei Ye, Huaxi Pei

Culture & Enrichment

 

Mimi Feng, Geng Mo, Gary Choi, Ling Yang,

Chingmei Walker

 

 

2010-2011

 

 

Principal

 

Yanping Zhu

Academic Affair

 

Mei Cheng

Treasurer

 

Holly Wei

Registration & Bookkeeping

 

Lu He, Shenxue Zhou

School Operation

 

Hui Yan

Parents Council

 

Dong-li Tan, Qin Zhou

Students Counselor

 

Xiaoling Su

Preschool Faculty

 

Lu He, Jing Kang, Ming Ge, Yanjuan Zhu, Suping Fu, Dandan Wen, Zaocong Qi

Elementary Immersion Faculty

 

Chen Shao-Hua, Wu wen, Huang Yu, Yang Yu-Hua, Yang-Wei Luo, Olivia Yu, Bi Cai Juan

Elementary Bilingual Faculty

 

Chunyan Wang, Jie Liu, Shen Wang

Mid-High School Faculty

 

Lu Ping, Wang Yun, Yanni Sun , Nirvana Bai

Culture & Enrichment

 

Mimi Feng, Moon Lee, Geng Mo, Jessie Kao,

Chingmei Walker, Gery Choi

 

 

2009-2010

 

 

Principal

 

Sharon Xiao-Yan Xiong

Assistant Principal

 

Yun Feng Yang

Academic Affair

 

Shaomei Cheng

Treasurer

 

Holly Wei

Registration & Bookkeeping

 

Lu He, Ying Ding

School Operation

 

Xiu-hua Ye

Parents Council

 

Dong-li Tan, Qin Zhou

Students Counselor

 

Shaomei Cheng

Preschool Faculty

 

Lu He, Jing Kang, Ming Ge,

Elementary Immersion Faculty

 

Chen Shao-Hua, Wu wen, Huang Yu, Yang Yu-Hua, Yang-Wei Luo, An Hongyu

Elementary Bilingual Faculty

 

Olivia Yu, , Alice Huang, Fu Ling

Mid-High School Faculty

 

Lu Ping, Wang Yun, Bi Cai Juan, Jacob Britton

Culture & Enrichment

 

Mimi Feng, Moon Lee, Geng Mo, Jessie Kao,

Chingmei Walker, National Martial Arts Academy

 

2008-2009

 

 

Principal

 

Sharon Xiao-Yan Xiong

Academic Development

 

Shaomei Cheng

Accounting

 

Holly Wei

Registration & Bookkeeping

 

Lu He, Ying Ding

Front-Desk

 

Xiu-hua Ye, Dong-li Tan

School Activities

 

Qing-Ping Kong, Qin Zhou

Students Counselor

 

Shaomei Cheng

Preschool Faculty

 

Lu He, Jing Kang, Ming Ge, Jian-Min Li

Elementary Immersion Faculty

 

Olivia Yu, Shao-Hua Chen, Zhao-Rong Xian

Yu Huang, Yu-Hua Yang, Yang-Wei Luo

Elementary Bilingual Faculty

 

Olivia Yu, Lan Li, Alice Huang

Mid-High School Faculty

 

Le-Xian Zhou, Hui-Wen Chen, James Xie

Culture & Enrichment

 

Mimi Feng, Moon Lee, William Lee, Alan Rock

Mo Geng, Jessie Kao, Chingmei Walker,
Wah Lum Kung Fu

 

2006-2008

 

 

Principal

 

Houmao Liu

Assistant Principal

 

Zhijian Yu

Academic Development

 

Shaomei Cheng

Accounting

 

Holly Wei

Registration & Bookkeeping

 

Lu He, Ying Ding, (2006-2007) Ying Bian

School Operation

 

Xiu-hua Ye, Dongli Tan

Parents Council

 

Qing-Ping Kong, Qin Zhou, Xiaoling Su (2006-2007) Megan Bai

Students Counselor

 

Shaomei Cheng

 

 

2005-2006

 

 

Principal

 

Jian Wang

Staff members

 

Fang-hong Wang, Shaomei Cheng, Dong-li Tan

Holly Wei, Lu He, Ying Bian, Xiao-yang Xiong, Meng Xu

 

2004-2005

 

 

Principal

 

Fang-Hong Wang

Staff members

 

Shaomei Cheng, Ya-ling Fan, Holly Wei, Dong-li Tan, Lu He, Xiao-yang Xiong, Mimi Feng